Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

Reblog.hu adatkezelési szabályzat 2022.09.30-ig

reblog jog adatkezelés gdpr

A Mediaworks Hungary Zrt.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Tájékoztató célja, hatálya

1. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”) által tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint a Társaság által üzemeltetett honlapokon történő regisztrációval kapcsolatosan tájékoztassa az érintetteket. Tájékoztató ismerteti, hogy:

 • Milyen adatokat gyűjtünk, és mi célból, mely jogalap mentén gyűjtjük azokat.
 • Hogyan használjuk fel, mennyi ideig kezeljük az összegyűjtött adatokat.
 • A Felhasználók jogit és azok érvényesítésének módját, valamint hogy a Társaság által felkínált lehetőségeket, ideértve az információkhoz való hozzáférést, illetve az információk frissítésének módjait.

2. A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi olyan eljárására, amely során az érintettek az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében foglaltak szerint meghatározott, bármely személyes adatának kezelése megvalósul, míg időbeli hatálya a Felhasználó hozzájárulásának megadásától kezdődően addig áll fenn, míg a Felhasználó a Honlapon történő regisztrációját nem törli, vagy a Felhasználó a Személyes adatainak törlését kifejezetten nem kéri a Társaságtól, vagy amennyiben a Tájékoztató alapján a Társaság a személyes adatokat nem törli.

3. Érintettek mindazok a természetes személyek, akiknek a Személyes adatait a Társaság kezeli, ideértve különösen a Honlap azon látogatóit, akik Társasággal felveszik a kapcsolatot, illetve a Szolgáltatások igénybe vevőit, a weboldalakon keresztül regisztráló felhasználókat és a Hírlevélre feliratkozókat is.

4. A Társaság tiszteletben tartja a Felhasználók személyhez fűződő jogait; és a rögzített Személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („E-ker tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseinek megfelelően, a Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

5. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek szolgáltatásaihoz, promócióihoz, nyereményjátékaihoz, vagy egyéb kampányaihoz, illetve az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre, valamint olyan weboldalak és szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelő által üzemeltetett honlapokon található hivatkozás mutat. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Társaság a felelősséget kizárja.

Fogalom meghatározások

6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül adatkezelésnek minősül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a Személyes adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

7. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások estében Adatkezelőnek minősülnek:

Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-10-047955 adószám: 24785725-2-44)

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Adatkezelő üzemeltetője a Honlapoknak, amely médiatartalom-szolgáltatást végez, valamint biztosítja a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.

8. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

9. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az Adatkezelő nevében Személyes adatok kezelését, feldolgozását végzi.

10Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

11. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

12. Felhasználó: minden olyan természetes személy, aki a Honlapon nyújtott Szolgáltatást igénybe veszi.

13. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

14. Honlap(ok): az  Adatkezelő által üzemeltetett: reblog.hu és aloldalai  illetve, Videa.hu, videakid.hu, videaloop.hu és aloldalaik.

15. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

16. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

17. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon.

18. Partner szolgáltató: az Adatkezelő által az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Partner szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

19. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Nyilvántartott adattípusok

20. Üzletszerzési lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok küldése céljából nyilvántartott adatokkal vezetve.

21. Tilalmi lista: az adatkezeléssel érintett kérelmére adott célra tovább nem kezelhető adatok listája.

22. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

23. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint –, külön listák formájában, elkülönülő adatbázisokban kezeli az adatokat.

A kezelt Személyes adatok köre

24. A Felhasználó hozzájárulása alapján az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alább részletezett adatokat.

25. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok:  

 • videa.hu oldalon történt regisztráció esetén: felhasználónév, email cím, jelszó
 • reblog.hu oldalon történt regisztráció esetén: email cím, jelszó, felhasználónév

26. A Felhasználó által opcionálisan megadott adatok:

 • videa.hu oldalon történt regisztráció esetén:  a profiloldalon megjelenő adatok illetve a Felhasználó által a szolgáltatás felületein elvégzett műveletek (pl. videófeltöltés vagy videólistázás, stb.).
 • reblog.hu oldalon történt regisztráció esetén: a profiloldalon megjelenő adatok illetve a Felhasználó által a szolgáltatás felületein elvégzett műveletek (pl. blogbejegyzés, közösségi oldallal való összekötés,  komment létrehozása, stb.).

27. A Felhasználó önkéntes tevékenysége következtében a profiloldalon megjelenő adatok:

 • videa.hu oldalon történt regisztráció esetén: felhasználónév, regisztráció időpontja, megosztásainak száma, videóinak nézettsége, videóbeágyazások száma, videóinak továbbküldése, blog elérhetőség, weboldal elérhetőség, Facebook elérhetőség.
 • reblog.hu oldalon történt regisztráció esetén: felhasználónév, saját bemutatkozása, és blogjain megjelent utolsó bejegyzései.

28. Aktivitás által generált logfájlok: minden olyan esemény, ami a fiókon belül történik, számítógépes adatbázisban kerül rögzítésre. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

29. Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja.

30. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás kapcsán az Adatkezelő részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

31. Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépén anonim azonosítót (ún. „cookie”-t) helyez el, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie, mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így javíthassa szolgáltatásaik színvonalát, valamint a Honlap látogatóinak a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

32. A cookie az Adatkezelő Személyes adatot tartalmazó adatbázisával nem kerülnek összekapcsolásra, azonban az Adatkezelő valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező cookie-k összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen anonim azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az anonim azonosító elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

33. Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

34. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Az Adatkezelés célja, jogalapja

35. Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:

 a. a Felhasználó azonosítása,

 b. a Felhasználóval való kapcsolattartás,

 c. a Felhasználó jogosultságának (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatásokhoz) azonosítása,

 d. a Felhasználó önkéntes tevékenysége következtében a profiloldalon megjelenő adatok esetében belső internetes közösség alkotása,

 e. a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele,

 f. a Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása,

 g. a Felhasználók jogainak védelme,

 h. Honlapon megjelenő hirdetések és a Társaság által küldött reklámlevelek targetálhatósága,

 i. kiskorúak védelme,

 j. panaszkezelés,

 k. az informatikai rendszer technikai fejlesztése,

 l. szolgáltatások opcionális kiegészítése, valamint bizonyos alkalmazások megfelelő működése, elemzése, utólagos ellenőrzése,

 m. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése,

 n. Honlapok szolgáltatásának használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az Adatkezlő által az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra történik,

 o. közösségi szolgáltatások (rovatokhoz kapcsolódó kommentek, egyes blogok) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele,

 p. egyedi esetekben nyereményjátékok megszervezése, lebonyolítása, és a nyertesek kiértesítése, valamint részükre a nyeremény biztosítása,

 q. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése,

 r. elemzések készítése,

 s. online tartalomszolgáltatás,

 t. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése,

 u. hatósági megkeresésekhez a szükséges információ megadása.

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat. Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

36. Az Adatkezelő általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a szolgáltatások használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

37. Az Adatkezelő általi adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

38. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

A tárhelyszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál.

39. Az Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogszabályi rendelkezés vagy hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

40. A Felhasználó felelős azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

41. A Felhasználó által a Szolgáltatások igénybevétele során feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

42. A Felhasználó köteles gondoskodni a saját adatainak biztonságáról. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Adatkezelővel vagy annak bármely partnerével szemben a Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesíthet.

43. A Felhasználó köteles az Adatkezelőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy személyes adataival bárki visszaél a Honlap használata során. Az Adatkezelő a visszásságot a bejelentéstől számított 30 napon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót elektronikus levélben értesíti és visszaélés gyanúja esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve, ha képes, akkor a visszásságot azonnal saját hatáskörén belül megszünteti.

44. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Az Adatkezelés elvei

45. Az Adatkezelő a jóhiszeműség és tisztesség, az átláthatóság, a pontosság és az elszámoltathatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Személyes adatokat.

46. A Szolgáltatások igénybevételéhez szükségszerű Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel, így érvényre juttatva a célhoz kötöttség, és az adattakarékosság elvét. Az Adatkezelő célkitűzése, hogy a Személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

47. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

48. Amennyiben az Adatkezelő a Személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót értesíti, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa, így érvényre juttatva a korlátozott tárolhatóság elvét, azaz Adatkezelő csak a kezelés céljának eléréséig kezeli a Személyes adatokat.

49. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Ennek értelmében a 16. életévét be nem töltött személy Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy felelős azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak, tekintettel arra, hogy az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni. Az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintetthez kapcsolódó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – a Hozzájáruló nyilatkozat hiányában nem gyűjt.

50. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Partner szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem ad, ezzel érvényre juttatva az integritás és a bizalmas jelleg elvét.

51. Az 50. pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő kezelése, amely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, így nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos rendőrségi, bírósági megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés illetve ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó meglévő Személyes adatait.

52. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más szolgáltatások vagy honlapok igénybevétele esetén keletkező adatokkal.

53. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat korlátozásáról ill. törléséről, valamint helyesbítéséről, az érintett Felhasználót, és mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés akkor mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel nem sérti az érintett jogos érdekét.

54. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elveszítését, megsemmisülését, a hozzájuk való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, illetve terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. Adatkezelő mindent megtesz a személyes adatok megfelelő biztonságáért, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

55. Az Adatkezelő felelős a fentiekben írtak megtartására, annak igazolására.

56. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője Gosztonyi Balázs.

Elérhetősége: gdpr@nwmgroup.hu

Az Adatkezelés módja

57. Az Személyes adatok kezelése a következő módokon történik;

 • A Honlap adatkezelése;

Adatkezelő által fenntartott Honlaphoz bárki Személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a Honlapon tárolt valamennyi tartalomból.

A Honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

A Honlap nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a látogatókról. Ezekből az adatokból Személyes adat azonban nem nyerhető, így Személyes adatokra vonatkozó adatkezelés nem valósul meg.

 • A Honlapon történt regisztráció során közölt személyes adatok kezelése;

A Felhasználók a regisztráció alkalmával az Adatkezelő Honlapján önkéntesen, határozottan és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelő a Tájékoztató 4. pontjában meghatározott jogszabályokban foglaltak és a Tájékoztatóban meghatározott módon kezelje.

Az Adatkezelések időtartama

58. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az Adatkezelés azon időtartam alatt történik, amíg a Felhasználó regisztrációja aktív.

59. A Felhasználó által opcionálisan megadott adatok esetében, az Adatkezelés azon időtartam alatt történik, amíg a Felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, vagy amíg a Felhasználó regisztrációja aktív.

60. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

61. Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az Adatkezelő azonnal törölheti.

62. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó egyébként nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben megjelölt ügy lezárását követő 90. napon törli. Kivételt képez ez alól, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, ekkor az Adatkezelés időtartama az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig tart.

63. Az anonim látogatóazonosító (cookie) mindaddig a felhasználó számítógépén tárolódik, amíg a felhasználó nem törli azt.

64. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését.

65. A Felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

66. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

67. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

68. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

69. Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott és az Adatkezelő által rögzített adatok és információk a szolgáltatás során gyűjtött adatokkal egyesítve az Adatkezelő esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy szolgáltatásához is felhasználásra kerülhessenek.

70. A Felhasználó a Honlapot kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a Felhasználó a Honlap használata során nem a kellő körültekintéssel járt el vagy akár szándékosan vagy akár gondatlanságból a Honlap bármely szabályzatát megszegte. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó adatai a Felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

71. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A Felhasználó nem tanúsíthat olyan kommunikációt/magatartást, amely az Honlap rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat.

72. Minden Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Adatkezelő vagy vele szerződésben álló harmadik személy érdekeit sérti. A Felhasználó köteles tartózkodni a Honlap működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve  olyan tevékenységektől, amely az Adatkezelő üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak, adatainak a megszerzésére vagy annak felhasználására irányul. A Felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Honlap informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul.

73. A Felhasználó köteles gondoskodni a saját adatainak biztonságáról. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Adatkezelővel vagy annak bármely partnerével szemben a Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesíthet.

74. A Felhasználó köteles az Adatkezelőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy személyes adataival bárki visszaél a Honlap használata során. Az Adatkezelő a visszásságot a bejelentéstől számított 30 napon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót elektronikus levélben értesíti és visszaélés gyanúja esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve, ha képes, akkor a visszásságot azonnal saját hatáskörén belül megszünteti.

75. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Erre tekintettel amennyiben a Felhasználó kéri, az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó és az Adatkezelő által kezelt adatokról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

76. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

77. A Felhasználó kérheti továbbá az adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

78. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

79. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

80.  A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

81. Amennyiben Felhasználó bármely jogát visszaélésszerűen kívánja használni, Adatkezelő jogosult a joggyakorlást megtagadni, illetve korlátozni.

82. Az Adatkezelő kizárja felelősségét a Felhasználó érdekkörére visszavezethető mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár vagy jogsérelem, illetve egyéb hátrányos következmény vonatkozásában.

83.Ha a személyes adatok kezelése automatizált módon (azaz kizárólag az elektronikus úton) történik, az érintettek számára – a saját adataik feletti rendelkezés további erősítése érdekében – lehetővé kell tenni, hogy az általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, rájuk vonatkozó Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban megkapják, és/vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsák. Az adathordozhatóság joga abban az esetben gyakorolható, ha az érintett a személyes adatokat a hozzájárulása alapján bocsátotta rendelkezésre, illetve ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. E jog nem gyakorolható akkor, ha az adatkezelés jogalapja az előzőektől eltérő egyéb jogalap.

84. Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.

85. Amennyiben bármely érintettől az adathordozhatóság jogának gyakorlására irányuló igény érkezik, úgy az Adatkezelő köteles az adathordozhatóság gyakorlására vonatkozó kérelemmel érintett adatokat, a kérelemről való tudomásvételtől számított 30 napon belül, a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban az érintettnek kiadni, vagy az érintett rendelkezése alapján, másik adatkezelőnek továbbítani.

86. A GDPR 20. §-a szerint az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni: tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

Adatfeldolgozás

87. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 • Czeiner Dániel egyéni vállalkozó (székhely: 2113 Erdőkertes Huba utca 37.; nyilvántartási szám: 50554023; adószám: 67652769)
 • C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Szpáhi utca 20.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01 09 908426; adószám: 21965117-2-41;)
 • Telekom New Media Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29, Cégjegyzékszám: 01 10 046367, Adószám: 14745199-2-43)

88. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, az abban rögzített utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

89. Az Adatfeldolgozók munkáját az Adatkezelő ellenőrzi.

90. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Partner szolgáltatók

91. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan bizonyos esetekben más szolgáltatókat vesznek igénybe, amely szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködnek. A Partner szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőlük telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Partner szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Partner szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelők a Partner szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat. E Partner szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

92. Partner szolgáltatók különösen, de nem kizárólagosan: Zendesk, Inc., Magyar Telekom Zrt, Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, .

Adatvédelmi incidens és az érintett tájékoztatása

93. Adatkezelő minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

94. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről.

95. Az Érintett részére adott tájékoztatásban az Adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.

96. Az Érintettet az Adatkezelő nem köteles tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Adattovábbítás lehetősége

97. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági intézkedés kötelezi.

98. Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található Szolgáltatások üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

99. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

100. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

101. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók jóváhagyásának kikérésére nincs szükség.

Jogérvényesítési lehetőségek

102. Az Érintett a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit az videa@videa.hu , valamint az reblog@reblog.hu címen, illetve a 1082 Budapest, Üllői út 48. postai címen jelezheti az Adatkezelő felé.

103. Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

104. Ezen felül az Érintet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében, az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, továbbá személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.

105. Az Érintettet megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.

106. A Felhasználó továbbá az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Budapest, 2022. szeptember 30.

Tovább

Anonim látogatóazonosító (cookie) kezelése

Süti beállítások

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

cookie

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A Mediaworks Hungary Zrtaz ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban a Mediaworks Hungary Zrt., valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében.

Tovább

Reblog.hu felhasználási feltételek

1. Szolgáltatás

A szolgáltatást a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely:  1082 Budapest, Üllői út 48., továbbiakban: „Szolgáltató”) nyújtja az alább leírt feltételekkel. A belépéssel elfogadod felhasználási feltételeinket.

Szolgáltató elérhetősége: support@reblog.hu

A blogszolgáltatás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „e-ker tv” )2. § lc) pontjában meghatározott tárhely szolgáltatás, melyben Szolgáltató feladata kizárólag a Felhasználók által létrehozott blogtartalmak tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki. Szolgáltató a blogszolgáltatás keretében megjelenő tartalmakat nem szerkeszti, nem ellenőrzi, nem monitorozza, amennyiben az e-ker törvény alapján jelzés érkezik Szolgáltatóhoz, Szolgáltató az e-ker törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A Szolgáltatás keretében az egyes tulajdonosok által üzemeltetett blogokon megjelenő tartalmakért minden esetben a blog tulajdonosa felelős.

felhasználási feltételek

A szolgáltatást csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói neveddel végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért. A blogodra vonatkozó felületeken kívül nem módosíthatod a Reblog.hu rendszer megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

2. Terminológia

2.1 Szolgáltató

Mediaworks Hungary Zrt.

2.2 Blogrendszer

Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett internetes honlap

2.3 Felhasználó

A Reblog.hu Felhasználói.

2.4 Blog

A Blog rendszerben létrejövő egyedi funkcionalitással bíró entitás, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

 • A tulajdonosa által meghatározva nyílt (bármely Látogató által olvasható, vagy zárt (csak Tagok által olvasható)
 • A tulajdonosa illetve az általa erre feljogosított felhasználók különböző típusú bejegyzéseket hozhat(nak) létre benne
 • Névvel, leírással, tulajdonossal és egyéb technikai paraméterekkel rendelkezik
 • A Felhasználók olvashatják azt, regisztráció után Hozzászoló Tagok hozzászólhatnak
 • Felhasználók saját elhatározásuk alapján tagjaivá válhatnak, ezen tagságukról bármikor lemondhatnak.

2.4 Felhasználók:

Jelen Felhasználási Feltételek keretében Felhasználónak nevezzük együttesen az alábbi személyeket:

 • Blog tulajdonosa
 • Blog társtulajdonosa
 • Blog társszerzője
 • Blog társadminisztrátora
 • Blog moderátor
 • Tag
 • Hozzászoló
 • Látogató

2.5 Blog tulajdonosa

Blog tulajdonosa az a regisztrált Felhasználó, aki blogszolgáltatás funkcióját kihasználva blogot hoz létre saját regisztrációjával. A blog tulajdonosa viseli a felelősséget a blog nevéért és leírásáért, valamint a blogban társzerző, társtulajdonos, társadminisztrátor, moderátor, tag által végzett tevékenységekért. Amennyiben egy Blog tulajdonosa törli felhasználói regisztrációját, úgy azzal a blog is megszűnik.

2.6 Blog társtulajdonosai

A blog tulajdonosa kinevezhet Felhasználókat, hogy az adott blognak társtulajdonosai legyenek. A blog társtulajdonosa a blog alapbeállításainak módosításán és a blog törlésén kívül minden jogosultsága megvan. A társtulajdonosi jogokat a tulajdonos bármikor indoklás nélkül visszavonhatja. A Blog társtulajdonosa által birtokolt jogokat a Blog tulajdonosa is birtokolja. A Blog társtulajdonosok személye nem nyilvános a Blogrendszer felhasználói számára.

2.7. Blog társszerző

A Blog tulajdonosa kinevezhet Felhasználókat, hogy az adott blognak társszerzői legyenek. A Blog társszerzőknek Blogban megjelenő bejegyzések írására és moderálására van joga. A Blog társszerzői jogokat a Blog tulajdonos bármikor visszavonhatja. A Blog társszerzője által birtokolt jogokat a Blog tulajdonosa is birtokolja. A Blog társszerzők személye nyilvános a Blogrendszer felhasználói és a Blogok tagjai számára.

2.8. Blog társadminisztrátor

A Blog tulajdonosa kinevezhet Felhasználókat, hogy az adott Blognak társadminisztrátorai legyenek. A Blog társadminisztrátorai Blog mindennapi menedzselésében segédkező regisztrált felhasználó aki az adott Blogban bejegyzés írási joggal nem rendelkezik. .A társadminisztrátori jogokat a tulajdonos bármikor visszavonhatja. A Blog társadminisztrátora által birtokolt jogokat a Blog tulajdonosa is birtokolja. A társadminisztrátorok személye nem nyilvános a Blogrendszer felhasználói és a blogok Tagjai számára.

2.9. Blog moderátor

A Blog tulajdonosa kinevezhet Felhasználókat, hogy az adott Blognak moderátorai legyenek. A blog moderátor az egyes bejegyzésekhez érkezett hozzászólások moderálását végzi, bejegyzést nem írhat, a blog beállításait nem változathatja. A Blog moderátori jogokat a Blog tulajdonos bármikor visszavonhatja. A Blog moderátora által birtokolt jogokat a Blog tulajdonosa is birtokolja. A Blog moderátor személye nem nyilvános a blog-rendszer felhasználói és a Blogok tagjai számára.

2.10 Blog tag

Zárt Blogok esetében, a Blog tulajdonosa meghatározhatja, hogy az adott Blognak kik lehetnek Tagjai. A Tagok a Blog olvasására jogosult regisztrált felhasználók. A Tagi jogokat a Blog tulajdonos bármikor visszavonhatja. A tagok személye nyilvános a Blogrendszer Felhasználói és a Blogok tagjai számára.

2.11. Hozzászóló

Az Origo cikk tartalamaihoz vagy egy a blogszolgáltatásban levő bejegyzéshez hozzászóló felhasználó. Az általa végzett tevékenységekért a felelőséget viseli. A blogszolgáltatás indulásával az Origo cikkekhez való hozzászólás is csak a blogszolgáltatásba történő regisztrációval lesz lehetséges.

2.12. Látogató

Látogató minden olyan a blogszolgáltatáas publikus oldalait, vagy blogokat és profiloldalakt megtekintő személy, aki nem rendelkezik a blogszolgáltatásban érvényes regisztrációval vagy nincsen belépve, s ezért nem azonosítható.

2.13. Zárt Blog

Zárt blognak nevezünk minden olyan blogot, melynek olvasása a blog tulajdonosának engedélyéhez és tagsághoz kötött.

3. Jelen Felhasználási Feltételek módosításának joga

A Mediaworks Hungary Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltéteket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a Felhasználási Feltétek módosításának hatálybalépését követő használatával – azaz a reblog.hu-ra történő belépéssel – elfogadja a módosított Felhasználási Feltételeket.

A Mediaworks Hungary Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Blogszolgáltatást bármely internet használó felé megtagadja.

4. A szolgáltatás igénybevétele, a szerződéses jogviszony létrejötte a Felhasználók esetében

4.1 Regisztráció folyamat lépései

4.1.1 Regisztráció a blogszolgáltatásba

A szolgáltatásba történő regisztráció minden esetben két lépésből áll.

Első lépésben a szolgáltatást használni kívánó látogatónak az Origo belépés rendszerébe kell regisztrálnia, vagy a felkínált közösségi médiafelületek valamelyikének segítségével.

Előbbi esetben a regisztráció során a következő adatokat kell megadnia (közösségi média konnektet használva csak felhasználónevet kell megadni):

 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Nickname

4.1.2 Regisztráció a blogszolgáltatásba

Az előző pontban részletezett regisztráció után a blogszolgáltatás keretein belül kell megadnia felhasználónevét, profiloldalának URL címét (ami egyben profiloldalának a neve is lesz) valamint blogjának az URL címét.

Az Origo illetve a blog tartalmakhoz csak hozzászólni kívánó felhasználók (Hozzászólók) számára blognév megadása nem kötelező.

4.2

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül.

Az adatok megadása után az Ekt. Törvény (2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) alapján jelen Felhasználási Feltételeket-et elektronikusan el kell fogadni, ezzel jön létre a szerződés.

A regisztrációs folyamat során a regisztráló látogatónak mind a regisztráció első lépéséhez kapcsolódó szolgáltatás, mind a reblog.hu felhasználási feltételeit el kell fogadnia.

5. További általános feltételek

5.1

A Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi blog adatait és a keletkező forgalmi adatokat a Mediaworks Hungary Zrt. összegyűjtse, felhalmozza, feldolgozza és adatokat statisztikai, illetve analitikus célokra felhasználja.

5.2

A Mediaworks Hungary Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül bármely blogot szüneteltessen, illetve törölje jogsértés gyanúja esetén.

5.3

A blogszolgáltatás Felhasználóit az egyedi azonosító (e-mail cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos és teljes körű felelősség terheli. A Felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Mediaworks Hungary Zrt. nem vonható felelősségre a Természetes, Szervezeti és Üzleti Felhasználónak a Blogrendszerhez tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

6. A szolgáltatás tárgya Felek jogai és kötelezettségei

6.1

6.1.1. Blogtulajdonosok jogai

 • Blog létrehozása és törlése
 • Blogbejegyzés létrehozása (törlése) a blogban
 • Blog alapadatainak megváltoztatása
 • Társszerzők, társadminisztrátor,moderátor, tag meghívása a blogba, illetve a már kiadott meghívások visszavonása
 • Moderációs feladatok ellátása

6.1.2 Blog társadmin jogai

 • Blog létrehozása és törlése
 • Blogbejegyzés létrehozása (törlése) a blogban
 • Blog alapadatainak megváltoztatása
 • Társszerzők, társadminisztrátor,moderátor, tag meghívása a blogba, illetve a már kiadott meghívások visszavonása
 • Moderációs feladatok ellátása

6.1.3. Blog társszerzők jogai

 • Blogbejegyzés létrehozása (törlése) a blogban
 • Moderációs feladatok ellátása

6.1.4. Blog moderátorok jogai

 • Moderációs feladatok ellátása

6.1.5 Blog tagok jogai

 • A meghívó blognak az olvasása, hozzászólási lehetőség

6.1.6 Felhasználók jogai

 • Bármely blognak az olvasása, illetve hozzászólás a blogbejegyzésekhez és az Origo cikkeihez.

7. Felelősség kizárása

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán felmerülő kárért. Szolgáltató emellett nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a Ptk. 314. § (2) bekezdése értelmében jelen Szerződés alapján meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

8. Prudens, etikus magatartás, jogszerű használat és tartalom a blogokon belül

8.1

A Blog tulajdonosa teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az általa tulajdonolt blogon saját maga, Társtulajdonosai, Társzerzői, Társadminisztrátorai valamint Moderátorai és Tagjai,valamint a Hozzászólók elhelyeznek.

8.2

A jogellenes, vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

8.2.1 Olyan tartalmak közzététele, amelyek a Mediaworks Hungary Zrt. kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, jogosulatlanul megszerzettnek más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek, vagy egyébként kifogásolhatónak talál, illetve olyan klubok létrehozása, amelyek jelen felhasználási feltételek alapján kizártak, jogellenes vagy a Szolgáltató álláspontja szerint jogosulatlan tevékenység folytatására jöttek létre.

8.2.2 Olyan tartalmak közzététele, amelyek megsértik, vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát.

8.2.3 Olyan tartalmak közzététele, amelyek a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértők. Ilyen például a félrevezető, trágár, nyíltan szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító bármely tartalom.

8.2.4 Olyan tartalmak közzététele, amelyek a Szerződő fél, illetve más által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek.

8.2.5 Olyan tartalmak közzététele, amelyek a jelen szabályokba nem ütköznek ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást váltanak ki, vagy jelentős mértékben sértik a Mediaworks Hungary Zrt. üzleti érdekeit.

8.2.6 A Mediaworks Hungary Zrt. hozzájárulása nélkül a Szolgáltatás harmadik személy részére való részben vagy égészben történő továbbértékesítése.

8.2.7 Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Blogszolgáltatás, vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető.

8.2.8 A Blog számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás, vagy behatolási kísérlet (hacking).

8.2.9 Más Felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket) és a felhasználói adatok az blog rendszerén kívüli bármely felhasználása.

8.2.10 A blog -szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása.

8.2.11 Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése.

8.2.12 Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül.

8.2.13 Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Mediaworks Hungary Zrt. támogatja vagy hagyta jóvá.

8.2.14 Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek, vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő, vagy egyéb más tulajdonosi jogát.

8.2.15 Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak, vagy bármely más destruktív elemek továbbítása.

8.2.16 Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

8.2.17 Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

8.2.18 Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése, vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), illetve a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása. Ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az oda nem illő zavaró, agresszív, vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több alkalommal, több blogban, vagy akár a hozzászólásokban azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást, vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.

8.2.19 A Blogban bármely üzleti célú tartalom elhelyezése, kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató bizonyos üzleti célú tartalmak megjelenítéséhez előzetesen kifejezetten hozzájárul.

8.3

A fenti esetekben a Mediaworks Hungary Zrt. minden értesítés nélkül felfüggesztheti, vagy törölheti az adott tartalmat vagy megszüntetheti az adott tevékenységet, felfüggesztheti, vagy megszüntetheti az adott Blogot, illetve a Felhasználó szerződését megszűntetheti.

8.4

Amennyiben bármely Felhasználó több Bloggal is rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat, úgy a Mediaworks Hungary Zrt. jogosult bármely általa létrehozott Blogot egyidejűleg azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül törölni, vagy felfüggeszteni.

9. Szavatosság kizárása

9.1

A Mediaworks Hungary Zrt. és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a blog-szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért. A Mediaworks Hungary Zrt. kizár bármely és minden felelősségét az egyes Felhasználók által tanúsított magatartásért.

9.2

A blog-szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet az blog-szolgáltatáson keresztül lehet elérni, vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, “ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

9.3

Felhasználó beleegyezik abba, hogy az blog szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni, vagy nem vagyoni károkért.9.

9.4

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

9.5

Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

10. Kártalanítás, kártérítés

10.1

Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Mediaworks Hungary Zrt.-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó blog szolgáltatás használatával függ össze, vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Mediaworks Hungary Zrt. írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról.

11. Nemzetközi használat

11.1

Az internet globális természetéből fakadóan a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Felhasználó tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

12. A szolgáltatás díja, esedékessége, fizetési feltételek

A Blog pontban szereplő alapszolgáltatásai Felhasználó számára díjmenetesen érhetők el.

A Mediaworks Hungary Zrt. a Blogszolgáltatásokra vonatkozóan fenntartja a jogot, hogy az alapszolgáltatásokon kívüli szolgáltaltások igénybevételéért díjat számítson fel, melyet jelen Felhasználási Feltételeken kívül szerződés rendez.

13. A szolgáltatás felfüggesztésének és szüneteltetésének joga

13.1 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor felfüggesszen, vagy töröljön olyan blogokat és Felhasználókat, amelyek jelen Felhasználási Feltételeket bármely pontjában sértik.

13.2 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor töröljön olyan Felhasználókat, amelyek jelen Felhasználási Feltételeket bármely pontját ismétlődően sértik.

13.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a blog rendszer szerkesztett ajánlóiból kitiltson blogokat amelyek jelen Felhasználási Feltételeket bármely pontjában sértik

13.4 Szolgáltató jogában áll, hogy a jogszerűségi illetve etikai szabályok megsértésével kapcsolatban adott blog tulajdonosát bármikor felszólítsa a jogsértő vagy etikátlan és nem prudens tartalmak eltávolítására.

13.5 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a teljes szolgáltatást ideiglenesen szüneteltesse.

13.6 A Mediaworks Hungary Zrt. fenntartja magának a jogot a honlap módosítására, részbeni, vagy teljes megszüntetésére előzetes értesítés nélkül.

13.7 A Mediaworks Hungary Zrt. nem garantálja, hogy a reblog.hu weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Mediaworks Hungary Zrt. kifejezetten kizárja.

14. Jogviták

14.1

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság jogszabályai, elsősorban a Polgári Törvénykönyv, az E-ker. törvény valamint a Szerzői jogi törvény

A Mediaworks Hungary Zrt. fent tartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármely időpontban megszüntesse.

15. Adatvédelem

Kijelentjük, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az AAT az alábbi linken található:

A Mediaworks Hungary Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Tovább

Reblog adatkezelési szabályzat 2018.05.25-ig

1. Az adatkezelő neve: New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft.

2. Az adatkezelő címe: 1082 Budapest, Üllői út 48.

4. Elérhetőség: reblog@reblog.hu

5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a regisztrált felhasználók esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

7.  A kezelt adatok köre:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: felhasználónév, e-mail cím, profil oldal URL.

B. A felhasználó által önkéntes tevékenységének következtében a profiloldalon megjelenő adatok illetve a felhasználó által a szolgáltatás felületein elvégzett műveletek (pl. blogbejegyzés vagy komment létrehozása, stb.).

C. A reblog.hu-n való regisztráció időpontja, a reblog.hu megtekintése során rögzítésre kerül az utolsó belépés időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa valamint az IP cím. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

8. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása.

B. A felhasználó önkéntes tevékenysége következtében a profiloldalon megjelenő adatok esetében belső internetes közösség alkotása.

C. A reblog.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra tárolja. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze. Az anonim látogató azonosító mint jelsorozat (cookie, süti) - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy  az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

9. Az adatkezelés időtartama:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrált tagja a közösségnek.

B. A felhasználó önkéntes tevékenysége kapcsán megjelenő adatok esetében a felhasználó regisztrációjának törlése vagy 11. pont szerinti töröltetése előtt jogosult a felhasználó saját blogjában neve alatt megjelenített adatokat és létrehozott tartalmi elemeket törölni. Azokat a tartalmi elemeket - pl kommentek - amiket a felhasználó más felhasználó blogjához vagy posztjához fűzött, a felhasználó nem törölheti közvetlenül, hanem kérésével a bloggazdához kell fordulnia.A regisztráció megszűnését követően az Adatkezelő nem tudja a megjelenített adatokat a törölt felhasználónévhez kapcsolni és a megjelenített adatokat emiatt törölni.

C. A reblog.hu látogatása során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a látogatás után nem őrzi meg. A regisztráció időpontja a felhasználó profiljának törléséig tárolódik.

10. Egyéb adathasználat

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra.

11. A személyes adatok törlése:

A felhasználó profilját a felületen a szolgáltatás megfelelő funkciójával vagy a support@reblog.hu e-mail címre küldött e-mailben töröltetheti.

12. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat Magyarország területén a Dataplex Kft. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

13. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

14. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a support@reblog.hu  címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

15. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a support@reblog.hu e-mail címen.

Az új,  2018.05.25-től érvényes adatvédelmi szabályzat itt érhető el:

A NEW WAVE MEDIA GROUP Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

adatkezelési szabályzat reblog reblog.hu aat

Tovább
12
»